AEGEE od strony formalnej, czyli struktura organizacyjna Stowarzyszenia

AEGEE od strony formalnej, czyli struktura organizacyjna Stowarzyszenia

Stowarzyszenie AEGEE jest wspierane przez Komisję Europejską. Dodatkowo w zakresie edukacji i obowiązujących programów nauczania posiada status doradcy Rady Europy i Organizacji Narodów Zjednoczonych. AEGEE współpracuje również z UNESCO i OBWE. Stowarzyszenie nie posiada szczebla administracji narodowej. Zastosowanie takiego rozwiązania ma na celu podkreślenie idei, która przyświeca AEGEE, czyli idei wspólnej Europy oraz współpracy międzynarodowej wśród młodzieży.

Struktura AEGEE

Brak szczebla krajowego został zastąpiony działaniem na zasadzie sieci, czyli networku. Sieć ta składa się z niezależnych i samorządnych oddziałów lokalnych, tzw.: anten, które znajdują się w większych miastach studenckich w całej Europie. Zabieg ten pozwala na łatwiejsze promowanie współpracy międzynarodowej oraz nie pozwala na tworzenie mentalnych granic wewnątrz organizacji. Struktura Stowarzyszenia dzieli się na:

  • poziom europejski – wyznacza ogólne i elastyczne ramy oraz zalecenia działalności Stowarzyszenia. Na poziomie europejskim odbywa się współpraca międzynarodowa w środowiskach zróżnicowanych kulturowo. Na tym poziomie znajduje się: Comitee Directore – Zarząd Główny- sześć lub siedem osób wybieranych przez Walne Zgromadzenie na roczną kadencję. Zazwyczaj wśród nich znajdują się studenci, którzy zdecydowali się na wspólne zamieszkanie w domu tzw.: CD House w Brukseli. Jest to organ zarządzający i reprezentujący całe Stowarzyszenie AEGEE;
  • poziom lokalny – anteny – członkowie oddziałów bezpośrednio zarządzają swoją komórką organizacyjną jednocześnie wdrażając i dopasowując do potrzeb społeczności cele AEGEE. Zarząd jest wybierany najczęściej wiosną na roczną kadencję. Członkowie poszczególnych anten mogą bez przeszkód angażować się w struktury na poziomie europejskim, np.: w Europejskich Grupach Roboczych, czy też w Grupach Projektowych i Komisjach.

Spotkania i Meetingi Stowarzyszenia

Stowarzyszenie AEGEE praktykuje również spotkania członków. Spotkania mają na celu omówienie spraw dotyczących działalności, a także są świetną okazją do zwiedzania oraz nawiązania nowych znajomości:

  • Agora – spotkania, które odbywają się dwa razy do roku, zazwyczaj wiosną i jesienią, gdzie członkowie wszystkich oddziałów spotykają się na Walnym Zgromadzenie. Spotkanie to jest najważniejsze oraz ma charakter statutowy ze względu na cele jakie jemu przyświecają. Punktami koniecznymi takiego spotkania jest m.in.: wybranie władz AEGEE oraz wyznaczenie kierunków działania Stowarzyszenia. Agora za każdym razem odbywa się w innym mieście, a organizatorzy mają obowiązek zapewnić nocleg oraz wyżywienie uczestnikom spotkania;
  • Network Meeting, czyli NET MET lub NWT – spotkania sieciowe odbywają się dwa razy do roku – wiosną i jesienią. Udział w nich biorą oddziały w bliskich odległościach geograficznych, jednak charakter spotkania jest otwarty dla wszystkich oddziałów Stowarzyszenia. Zagadnieniami jakimi zajmują się członkowie tych spotkań to: współpraca, wymiana doświadczeń, zdobywanie nowych umiejętności oraz wszelkiego rodzaju dyskusje.